ติวกพ ภาค ก. อย่าจ่ายแพง 499บ. ได้ทั้งชุด ออนไลน์ทั้งระบบ / ติวสอบกพออนไลน์ – ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2566 (การสอบแบบกระดาษกับดินสอ)

ติวสอบก.พ. ภาค ก. ออนไลน์ 499บ.เท่านั้น แบบเร่งรัด เน้นสอบ กพ ภาค ก ภาษาอังกฤษ By Red Maple100% ฉลองครบ15ปีRed Maple โปรพิเศษเหลือเพียง 499บ.เท่านั้น (จากปกติ 2,990บ.) ต้องแอดไลน์ LINE: redmapleplus นี้เท่านั้น

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปทาง Internet
ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และเพื่อให้ข้อมูลการสมัครสอบมีความถูกต้องครบถ้วน ขอให้ท่านสมัครสอบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครสอบโดยใช้ Google Chrome หรือ Microsoft edge หรือ Mozilla Firefox ได้

สำคัญ สำคัญ สำคัญ!!! ท่านสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา
และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะขอเปลี่ยนในภายหลังไม่ได้!!!

ท่านต้องจบการศึกษาแล้ว หรืออย่างน้อยกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน
ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทั้งนี้ต้องยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

หากท่านสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ท่านจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือวุฒิที่ต่ำากว่าได้

หากท่านมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ท่านสามารถนําไปใช้ในการสอบ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

ตารางสอบกพปี2566 / กำหนดสอบกพปี2566 / ติวสอบกพ ภาค ก./ ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / ติวกพออนไลน์ / ติวสอบก.พ.ออนไลน์ / เรียนติวสอบ กพ ออนไลน์ / เรียนติวก.พ.ภาคก / แนวข้อสอบกพ / แนวข้อสอบก.พ. / ข้อสอบกพ / สอบกพคือ / การสอบก.พ.คือ